Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy

Ruszył projekt  „ Bony szkoleniowe dla podhalańskiego przedsiębiorcy” dające możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości szkolenia.

Do kogo skierowany jest projekt?

-  przedsiębiorców ( w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek),

-  pracowników

Firmy muszą mieć  siedzibę/oddział, filię, delegaturę lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu podhalańskiego (powiat nowotarski, suski i tatrzański).

Poziom dofinansowania

- 50% dofinansowania (pozostałe 50% pokrywane jest ze środków własnych firmy jako tzw. wkład własny).

- 80% (wtedy wkład własny firmy wynosi 20%) w przypadku gdy:

  • pracownicy mają powyżej 50 roku życia,
  • Pracownicy są o niskich kwalifikacjach,
  • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu lub z branż/sektorów wysokiego wzrostu,
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Nowy Targ, Zakopane),
  • przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju Działania 2.2 PO WER,
    usługi rozwojowe prowadzą do zdobycia kwalifikacji


Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://podhalanskiprzedsiebiorca.pl/bony/