XIV TATRZAŃSKIE FORUM GOSPODARCZE


Dnia 25 września 2012 w Hotelu Belvedere w Zakopanem odbyło się Forum Polsko – Słowackie realizowane w ramach projektu trans granicznego „Współpraca gospodarcza bez granic" oraz XIV Tatrzańskie Forum Gospodarcze zorganizowane przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą.

Problematyka forum dotyczyła perspektyw i barier rozwoju gospodarczego głównie województwa małopolskiego i Podhala. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu, organizacji gospodarczych, społecznych, prezesi, dyrektorzy i właściciele firm głównie z terenu Podhala ale także ze Słowacji.

Tegoroczne XIV Tatrzańskie Forum Gospodarcze poświęcone było przemianom i perspektywom gospodarczym, które mają największy wpływ na rozwój naszego regionu. Problemom i barierom gospodarowania, zagadnieniom konsolidacji rynku, wspólnym działaniom w coraz trudniejszych warunkach nadchodzącego kryzysu gospodarczego.
Pilną potrzebą i wręcz koniecznością okazało się tworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji, rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczenie barier i tworzenie dobrego klimatu dla przedsiębiorców na naszym terenie.

Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce zaprezentował Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Pan Wiesław Bury. MARR to przykład organizacji działającą na rzecz rozwoju regionalnego, partnera instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. MARR specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować w Małopolsce.

Starosta Powiatu Tatrzańskiego Pan Andrzej Gąsienica Makowski przedstawił analizę szans i zagrożeń Powiatu Tatrzańskiego. Analiza opierała się na wynikach dokonanych w powiecie inwestycji oraz planów na przyszłe lata. Poruszane kwestie dotyczyły rozwoju sektora turystyki, infrastruktury drogowej i inwestycji w odnawialną energię.

Pan Janusz Majcher Burmistrz Miasta Zakopane przedstawił koncepcję Zakopanego jako miasta w pełni ekologicznego, o uporządkowanej architekturze i sprawnie działającym i ekologicznym transporcie miejskim, nastawionego na maksymalne wykorzystanie swoich walorów. Koncepcja wywołała żywą reakcje i długą dyskusję. Pan Burmistrz zaznaczył jak wiele udało się osiągnąć w ostatnich lata i jak wiele pracy musi zostać zrobione aby osiągnąć wyznaczone na przyszłość cele.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowała Pani Bianka Godlewska – Dziobom, doktorant Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Dokonana przez nią analiza sektora małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie kilku ostatnich lat poparta została licznymi badaniami i danymi statystycznymi. Pozwoliło to na zobrazowanie najważniejszych ograniczeń mikro i makroekonomicznych jakie towarzyszą przedsiębiorstwom. Badania poparte trafną diagnozą pozwoliły odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na rozwój firmy i jej kondycję ekonomiczną.

Temat współpracy polsko słowackiej i jej perspektyw rozwoju przedstawił Przewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregionu Tatry Pan Bogusław Waksmundzki. W obszernym wystąpieniu przybliżył słuchaczom czym jest Euroregion, jaki ma program współpracy trans granicznej i jak wygląda polsko – słowacka współpraca gospodarcza. Prezentacja najważniejszych osiągnięć oraz planowanych inwestycji na następne lata pozwala myśleć pozytywnie o dalszych perspektywach współpracy pomiędzy Polską, a Słowacją.

Słowacko – Polską Izbę Gospodarczą reprezentowała Dyrektor Izby Pani Katarzyna Bielik. Wyczerpująca i obszerna prezentacja pozwoliła dokładnie pokazać najważniejsze bariery z jakimi muszą borykać się nasi sąsiedzi. Przybliżona została również problematyka konkurencyjności Słowacji na tle zjednoczonej Europy. Słuchacze dowiedzieli się wielu istotnych informacji na temat prowadzenia działalności po tamtej stronie granicy. Poruszony został temat struktury państwowej, katastrofalnego w skutkach uzależnienia słowackiej gospodarki od surowców naturalnych, ciekawostek prawnych, kulturowych itd. Przedstawiona przez Panią dyrektor analiza perspektyw i barier rozwoju przedsiębiorczości na Słowacji pozwala stwierdzić że jak to sama ujęła żartobliwie „ zarówno Słowaccy jak i Polscy przedsiębiorcy lekko nie mają".

Na zakończenie forum problematykę barier rozwoju przedsiębiorczości na Podhalu zaprezentował Pan Czesław Ślimak wiceprezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Szczegółowa analiza problematyki poparta danymi statystycznymi z powiatu tatrzańskiego pozwoliła na wyodrębnienie barier powszechnych czyli dotykających przedsiębiorców na terenie całego kraju takich jak brak przejrzystego prawa, nadmierna biurokracja czy niezwykle w Polsce wysokie koszty pracy. Pozwoliła również na wyodrębnienie najważniejszych barier lokalnych takich jak chaos urbanistyczny, niezadowalający stan środowiska naturalnego czy negatywny wpływ tak zwanej szarej strefy.

Forum zakończyło się ożywioną dyskusją pomiędzy uczestnikami, a prelegentami. Atmosfera dyskusji i wymiany poglądów przeniosła się do Restauracji „Mała Szwajcaria", gdzie uczestnicy forum zostali zaproszeni na obiad.
W ramach projektu WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA BEZ GRANIC.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2011.


Joomla SEO by AceSEF