WALNE ZGROMADZENIE TIG 16 maja 2013 r.


W czwartek 16 maja 2013 r. o godzinie 16:00 (w II terminie) w Ośrodku Konferencyjno – Wypoczynkowym HYRNY przy ul. Józefa Piłsudskiego 20 w Zakopanem odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Oto najważniejsze punkty spotkania:

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Pan Prezes Czesław Ślimak, który następnie stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz potwierdził jego zdolność do podejmowania uchwał. Przyjęto regulamin i porządek obrad.

KOMISJE
Powołano: Komisję Mandatową w składzie Pan Andrzej Kozak i Pan Andrzej Choroba; Komisję Uchwał i Wniosków w składzie Pan Andrzej Laszczyk i Pan Jakub Dzioboń oraz Komisję Statutową w składzie Pani Prezes Agata Wojtowicz i Pan Janusz Tarnowski

Zatwierdzono PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z 26.06.2012 r. oraz SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z 26.06.2012 r.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI TIG w 2012 r.
Podsumowania dokonała Pani Prezes Agata Wojtowicz, wymieniając najważniejsze działania i inicjatywy:
 • zakończenie polsko-słowackiego projektu „Współpraca bez Granic",
 • udział w Polsko – Słowackim Forum Gospodarczym,
 • organizacja IVX Tatrzańskiego Forum Gospodarczego,
 • organizacja cyklu 6 spotkań informacyjnych dotyczących marki Zakopane,
 • współorganizacja prezentacji planów inwestycyjnych COS,
 • współorganizacja z Noble Bank spotkania „Szwajcaria pod Tatrami',
 • zgłoszenie Geotermii Podhalańskiej do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej (przyznano główną nagrodę),
 • przygotowania do Balu Charytatywnego zaplanowanego na 09.02.2013 r.,
 • przygotowanie projektu „Smaki Podhala oraz działania dotyczące zdobycia środków na jego finansowanie,
 • organizacja zimowisk, wyjazdów i półkolonii dla dzieci,
 • działania zmierzające do poprawy wizerunku Zakopanego oraz poziomu bezpieczeństwa w mieście,
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
 • działalność charytatywna.

DZIAŁALNOŚĆ TIG od stycznia do maja 2013 r.
Na prośbę Pana Prezesa Andrzeja Guta-Mostowego, Pani Prezes Agata Wojtowicz przedstawiła dodatkowe informacje na temat działań Izby w 2013 roku:
 • organizacja Balu Charytatywnego 09.02.2013 r. - bardzo dobre wyniki: ponad 100 sponsorów, ponad 250 gości, niezwykle udane licytacje, ostateczny dochód z balu wyniósł prawie 83 000 zł,
 • przygotowania do realizacji projektu „Smaki Podhala",
 • plany zorganizowania wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego spotkania dla hotelarzy pod tytułem „Kategoryzacja szansą na rozwój hotelarstwa",
 • wstępne plany i poszukiwanie źródła finansowania projektu promującego zdrowe żywienie i edukację kulinarną w szkołach w regionie,
 • udział w projekcie Małopolska Karta Rodzinna,
 • wsparcie dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem – nagłaśnianie Pikniku Sportowego „Ćwicz z Mistrzem" oraz balu charytatywnego, które odbędą się 1 czerwca 2013 r,
 • zaangażowanie w inicjatywy związane z obchodami Dnia Dziecka: Dzień Dziecka w Rabkolandzie oraz Dzień Dziecka w Aqua Parku w Zakopanem

Jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI TATRZAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.; SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ za rok 2012; SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2012 oraz uchwałę dotyczącą ZOBOWIĄZANIA POKRYCIA STRAT.

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
Podczas dyskusji na temat prowadzonej przez TIG działalności charytatywnej, zebrani zgodzili się, że należy intensywniej nagłaśniać inicjatywy Izby i szerzej informować o udzielanym wsparciu, dofinansowaniach, darowiznach - zarówno gdy działania podejmowane są przez poszczególnych Członków, jak i ogólnie przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą.

WSPARCIE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZAKOPANEM
Pan Adam Szczepanik zaprezentował szczegóły wydarzeń organizowanych 1 czerwca na rzecz Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, którego problemy wynikają z niewystarczającego, w stosunku do realnych potrzeb, finansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dyskusja na temat problemów Szkoły i możliwych form wsparcia zakończyła się wnioskiem Pana Andrzeja Kozaka do Zarządu TIG o napisanie pisma lub listu otwartego do Pani Minister Sportu i Turystyki, Joanny Muchy, z apelem o zmianę zasad dofinansowywania lub przyznanie dodatkowych funduszy dla Szkoły.
Zapraszamy do udziału w PIKNIKU SPORTOWYM „Ćwicz z Mistrzem" oraz BALU CHARYTATYWNYM i jeszcze raz apelujemy o wsparcie inicjatywy - przekazywanie artykułów żywnościowych, przedmiotów na loterie, materiałów i sprzętu dla uczniów Szkoły, wsparcie finansowe oraz zachęcamy do sponsorowania imprez.

ABSOLUTORIUM
Udzielono absolutorium Pani Prezes Agacie Wojtowicz, Członkom Zarządu TIG oraz Komisji Rewizyjnej.

ZMIANA W STATUCIE TIG
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany w punkcie 2 paragrafu 6 Statutu TIG: zdanie „Izba może prowadzić działalność charytatywną oraz w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi" zastąpiono zdaniem „Izba może prowadzić działalność charytatywną w szczególności na rzecz dzieci, w tym z obszarów wiejskich, oraz w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi".

Wszystkim przybyłym dziękujemy za udział w spotkaniu.

img 5800 opt
Joomla SEO by AceSEF