WALNE ZGROMADZENIE 26.06.2012


Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonała Prezes TIG Pani Agata Wojtowicz. Po przywitaniu członków Izby  zaproponowała kandydaturę Pana Andrzeja Kaweckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który został ybrany jednogłośnie. Przewodniczący po sprawdzeniu prawidłowości zwołania stwierdził poprawność zwołania i zdolność do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
Następnie Przewodniczący przedstawił Regulamin Walnego Zgromadzenia i zarządził podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia oraz odczytał porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2010 i podjęto uchwałę w sprawie jego przyjęcia.

W dalszej części spotkania Pani Prezes Agata Wojtowicz przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2010 roku oraz sprawozdanie z działalności Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Tomasz Węglarczyk.
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zatwierdzili sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowego i podział wyniku finansowego.
Walne Zgromadzenie TIG udzieliło absolutorium Prezesowi Izby, Zarządowi Izby oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2011.
Joomla SEO by AceSEF