WALNE ZGROMADZENIE 17 maja 2016

Szanowni Członkowie,
 
Rada Tatrzańskiej Izby Gospodarczej na podstawie § 31 ust. 1 Statutu, Uchwałą nr 2/R/16 z dnia 16.03.2016 r. zwołuje Walne Zgromadzenie TIG
 
TERMIN: wtorek 17 maja 2016 w I terminie o godzinie 15:15 i w II terminie o godzinie 15:30
MIEJSCE: Hotel*** Sabała – sala konferencyjna, ul. Krupówki 11, 34-500 Zakopane
 
Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
 4. Przyjęcie regulaminu obrad
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Komisji Mandatowej
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Wybór Komisji Statutowej
 9. Przyjęcie protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.05.2015
 10. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.05.2015
 11. Sprawozdanie z działalności Tatrzańskiej Izby Gospodarczej od 01.01.2015 do 31.12.2015
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z oceną sprawozdania finansowego za rok 2015
 13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015
 14. Podział wyniku finansowego
 15. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Izby za rok 2015
 16. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Izby za rok 2015
 17. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2015
 18. Przedstawienie proponowanej zmiany w Statucie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie TIG
 19. Wolne wnioski i zakończenie obrad
 
Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są w biurze TIG do wglądu w godzinach pracy biura.
Osoby reprezentujące Członków Izby winny posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwa.
 
Zapraszam
Agata Wojtowicz
Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej
Joomla SEO by AceSEF