WALNE ZGROMADZENIE

WALNE ZGROMADZENIE - 29 LISTOPADA 2011

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał V-ce Prezes TIG Pan Czesław Ślimak, który po przywitaniu członków Izby przedstawił porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Po dokonaniu wyboru Pana Andrzeja Kaweckiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystąpiono do dalszych punktów obrad. Przewodnicząca Komisji Statutowej Pani Agata Wojtowicz przedstawiła propozycje zmian
w Statucie TIG. Z-ca Przewodniczącej Pan Czesław Ślimak odczytał proponowane zmiany w Statucie TIG. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Statutu TIG. Wolnych wniosków nie zgłoszono. Po zakończeniu obrad odbyła się część dodatkowa spotkania. Pani Prezes TIG Agata Wojtowicz przedstawiła informacje dotyczące prowadzenia przez Polaków działalności gospodarzcej na Słowacji. Przedsiębiorcy poznali zalety wynikające
z takich działań.


WALNE ZGROMADZENIE - 27 CZERWCA 2011

Walne Zgromadzenie odbyło się w Pensjonacie „Antałówka”*** w Zakopanem ul. Wierchowa 2. Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonała Prezes TIG Pani Agata Wojtowicz. Po przywitaniu członków Izby wybrano Pana Andrzeja Kaweckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie przyjęło Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad. Przyjęto również protokół z poprzedniego posiedzenia oraz sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2010 roku, a następnie sprawozdanie z działalności Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Tomasz Węglarczyk. Sprawozdanie zakończył oceną sprawozdania finansowego za rok 2010. Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie finansowe bez zastrzeżeń i wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Rady Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwał w sprawie: -zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego. Po udzieleniu absolutorium Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur na Prezesa Izby, do Rady TIG i Komisji Rewizyjnej. Pani Prezes Agata Wojtowicz podziękowała wszystkim obecnym za udział w Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczącemu za prowadzenie i wszystkim za udział w obradach. Poinformowała nowych Członków Rady, że w najbliższym terminie zostanie zwołane posiedzenie Rady podczas którego wybrany zostanie Zarząd Izby.

WALNE ZGROMADZENIE - 15 CZERWCA 2011
W dniu 15 czerwca 2010 roku w DW „Hyrny" w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20 odbyło się Walne Zgromadzenie Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
Porządek posiedzenia obejmował między innymi: przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał ze zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2010 i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.11.2010, zatwierdzenie sprawozdań z działalności Rady Tatrzańskiej Izby Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego, jak również udzielenie absolutorium Radzie TIG. W wyniku podjętej w ramach wolnych wniosków dyskusji uznano, iż konieczne jest przygotowanie zmian w Statucie TIG. W skład komisji, która zajmie się tym zadaniem weszli Pan Hieronim Kraczkowski i Pan Czesław Ślimak. Ponadto w wolnych wnioskach Starosta Powiatu Tatrzańskiego oraz v-ce Burmistrz Miasta Zakopane przedstawili aktualne informacje dotyczące działalności kierowanych przez nich urzędów. Natomiast w uroczystej części Walnego Zgromadzenia w związku z Jubileuszem 20-lecia Grupy TRIP gratulacje i życzenia na ręce Dyrektora Biura TRIP Pani Małgorzaty Czechowskiej złożyli przedstawiciele TIG oraz Starosta Tatrzański Andrzej Gąsienica Makowski i v-ce- Burmistrz Zakopanego Wojciech Solik.Joomla SEO by AceSEF