STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Otwarta 5 listopada 2014 r. w Nowym Targu STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ o powierzchni około 11,5 ha wraz z infrastrukturą czeka na inwestorów.
 
Celem utworzenia SAG w Nowym Targu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez stworzenie dogodnych warunków infrastrukturalnych dla rozwoju lokalnej gospodarki, w szczególności poprzez przyciągnięcie nowych inwestorów. Utworzenie strefy przełoży się na zaktywizowanie gospodarcze terenów, głównie obszarów nieużytków, stworzenie na tych terenach warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, w tym MŚP, utworzenie nowych miejsc pracy oraz nowych rodzajów działalności gospodarczej,  a w konsekwencji poprawę sytuacji gospodarczej oraz jakości życia mieszkańców miasta i terenów ościennych.
SAG umożliwia podmiotom gospodarczym lokalizację działalności w zakresie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania.
 
Nowotarska SAG posiada drogę wraz z placem do zawracania, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz chodniki i oświetlenie drogowe. Ponadto istnieje możliwość realizacji przyłącza energetycznego i gazowego. Zachętami dla przyszłych inwestorów są preferencyjne stawki dzierżawy terenów SAG oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikającego z opłat za budynki i budowle. Ich wysokość będzie uzależniona od liczby nowo zatrudnionych osób w przedsiębiorstwach.

sag nowy targ3SAG zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Nowy Targ pomiędzy drogą powiatową nr K1673 (ul. Waksmundzka) a rzeką Dunajec. W bezpośrednim otoczeniu terenu SAG przebiega droga wojewódzka DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz oraz droga krajowa DK 49 Nowy Targ – Jurgów – granica państwa. Teren SAG zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Obszar SAG objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I
 
Obecnie trwa procedura dotycząca poszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie „Krakowski Park Technologiczny” o tereny Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu.

Więcej na: www.sag.nowytarg.pl

KONTAKT w sprawie SAG
Obsługa inwestora: mgr inż. Wojciech Watycha
tel: 18 26 11 271
e-mail: wojciech_watycha@um.nowytarg.pl
 
Urząd Miasta Nowy Targ
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
tel: 18 26 11 200
fax: 18 26 62 312
e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

Joomla SEO by AceSEF