ROBERT SOWA


ROBERTA SOWY PRZYPADKI

MIANOWNIK

Ro­bert Sowa to lau­re­at wielu pre­sti­żo­wych na­gród i od­zna­czeń. Wy­róż­nio­ny ty­tu­łem ho­no­ro­wym przez Ku­li­nar­ny In­sty­tut Fran­cu­ski. Laure­at na­gród Oskar Ku­li­nar­ny 2004 w ka­te­go­rii Oso­bo­wość Ku­li­nar­na Roku oraz Oskar Ku­li­nar­ny 2006 w ka­te­go­rii Książ­ka, przy­zna­wanych przez licz­ne grono dzien­ni­ka­rzy. W 2008 roku uho­no­ro­wa­ny ty­tu­łem Gen­tle­man Roku, przy­zna­wa­nym przez mie­sięcz­nik Gen­tle­man. W 2009 roku otrzy­mał Złoty Medal Pol­skie­go Klubu Biz­ne­su, tytuł Człon­ka Aka­de­mii Pol­skie­go Suk­ce­su oraz Luk­su­so­wą Markę Gen­tle­ma­na za po­pu­la­ry­za­cję sztu­ki ku­li­nar­nej w Pol­sce. W 2010 roku zo­stał wy­róż­nio­ny Her­me­sem Po­rad­ni­ka Re­stau­ra­to­ra w ka­te­go­rii oso­bo­wość gastro­no­mii oraz zna­lazł się w gro­nie 100 naj­bar­dziej wpły­wo­wych męż­czyzn w Pol­sce, wy­ło­nio­nych przez mie­sięcz­nik Gen­tle­man. W 2012 roku otrzy­mał tytuł Pro­fe­sjo­na­li­sty Roku Ty­go­dni­ka Wprost.

DOPEŁNIACZ
Do Ro­berta Sowy należy Re­stau­ra­cja Sowa & Przy­ja­cie­le na war­szaw­skim Mo­ko­to­wie. Jest młoda (ist­nie­je od wrze­śnia 2012 roku), lecz zdą­ży­ła już zdo­być sto­sow­ną re­no­mę. Wcze­śniej przez 17 lat Ro­bert Sowa za­rzą­dzał kuch­nią sto­łecz­ne­go Ho­te­lu Jan III So­bie­ski.

CELOWNIK
Ro­ber­to­wi Sowie po­wie­rzo­no opra­co­wa­nie menu dla Pol­skich Linii Lot­ni­czych LOT. Peł­nił rów­nież funk­cję ku­cha­rza na­ro­do­wej re­pre­zen­ta­cji Pol­ski w piłce noż­nej, a od nie­daw­na po­le­ca prze­pi­sy pa­sa­że­rom po­cią­gów PKP In­ter­ci­ty.

BIERNIK
Ro­ber­ta Sowę wie­lo­krot­nie po­wo­ły­wa­no na ju­ro­ra kon­kur­sów ku­li­nar­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w Pol­sce. Re­pre­zen­to­wał po­nad­to nasz kraj pod­czas licz­nych pre­sti­żo­wych kon­kur­sów i po­ka­zów ku­li­nar­nych (m.​in. jako pierw­szy pol­ski juror kon­kur­su Bo­cu­se d'Or w Lyonie w roku 1995 i w Mont­pel­lier w roku 1998). Każ­de­go roku, po­czy­na­jąc od 2009, or­ga­ni­zu­je swój au­tor­ski kon­kurs sztu­ki ku­li­nar­nej Ku­li­nar­ny Ta­lent, w któ­rym wy­ła­nia i na­gra­dza mło­dych, zdol­nych ku­cha­rzy. Zo­stał też wi­ce­pre­ze­sem eli­tar­nej Fun­da­cji Klubu Sze­fów Kuch­ni.

NARZĘDNIK
Z Ro­ber­tem Sową zre­ali­zo­wa­no wiele pro­gra­mów te­le­wi­zyj­nych i ra­dio­wych. Był głów­nym sze­fem wa­ka­cyj­ne­go go­to­wa­nia pod­czas let­nich im­prez or­ga­ni­zo­wa­nych pod ha­słem Złote Prze­bo­je na wa­ka­cjach (2013 rok), Lato z Ra­diem (2010 i 2011 rok), Kon­cer­to­we Lato – mu­zy­ka naj­lep­sza pod słoń­cem, Prze­bo­jo­we Lato 2007, 2008 oraz Lato Prze­bo­jów 2009 Radia ZET i ty­go­dni­ka Gala.
Te­le­wi­dzo­wie przez wiele lat oglą­da­li go w nie­dziel­nym ką­ci­ku ku­li­nar­nym w pro­gra­mie Dzień Dobry TVN. W 2012 roku wy­stę­po­wał w roli Ma­ster Chef'a w lu­bia­nym i po­pu­lar­nym od wielu lat show Ko­cham Cię, Pol­sko (TVP 2). Od wrze­śnia 2012 do czerw­ca 2013 roku go­to­wał w Py­ta­niu na śnia­da­nie (TVP 2). Wio­sną 2013 roku uczest­ni­czył w pro­gra­mie Życie od kuch­ni emi­to­wa­nym w TVP 2, a od je­sie­ni 2013 roku można go oglą­dać w TVP 1 w nowym pro­gra­mie Są­siad na wi­del­cu oraz w roli pro­wa­dzą­ce­go pro­gram Prze­pis dnia, który emi­to­wa­ny jest we wszyst­kie dni po­wsze­dnie przed wie­czor­nym wy­da­niem Wia­do­mo­ści (TVP 1).

MIEJSCOWNIK
O Ro­ber­cie Sowie gło­śno jest rów­nież w świe­cie wy­daw­nictw ku­li­nar­nych. Jest au­to­rem i współ­au­to­rem na­stę­pu­ją­cych po­zy­cji: Życie kocha jeść, W po­szu­ki­wa­niu smaku do­sko­na­łe­go, Esen­cja smaku, Ro­mans ku­li­nar­ny. 25 nie­zwy­kłych po­traw, które po­łą­czy­ły dwoje ludzi (wspól­nie z Beatą Kierz­kow­ską), Wiel­kie Go­to­wa­nie (wspól­nie z Ro­ma­nem Cze­jar­kiem). Je­sie­nią 2013 roku uka­za­ła się ko­lej­na po­zy­cja – Księ­ga Sze­fów Kuch­ni, w któ­rej wy­da­niu ak­tyw­nie uczest­ni­czył.

WOŁACZ
Ro­ber­cie Sowo, we wszyst­kich przy­pad­kach udo­wod­ni­łeś swój pro­fe­sjo­na­lizm i dą­że­nie do per­fek­cji. Dzię­ku­je­my, że sta­ną­łeś na czele Ka­pi­tu­ły pro­jek­tu Smaki Pod­ha­la!

Zapraszamy na stronę www.smakipodhala.eu gdzie znajdą Państwo pełen skład Kapituły wszystkie szczegóły na temat projektu.
partnerzy swiss fpds 

Joomla SEO by AceSEF