FUNDUSZE UNIJNE dla MAŁOPOLSKI 2014-2020


9 lipca
2013 roku w Auli Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się regionalna konferencja „Fundusze europejskie w Małopolsce 2014-2020 – szanse i możliwości!”

Zebranych przywitał Pan Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, który następnie przedstawił Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zawarte w nim działania inwestycyjne. Prezentacji aspektów społecznych w Regionalnym Programie Operacyjnym dokonał Pan Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

24 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Założenia RPO dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kolejne miesiące przeznaczone będą na konsultacje, które mają zakończyć się jesienią. Pod koniec roku planowane jest przyjęcie projektu i przekazanie go do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków ma być już 1 stycznia 2013 r. Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, będzie miał charakter dwufunduszowy, uwzględniający interwencję zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie regionalnym. Fundusze będą mogły być łączone w ramach danego programu lub osi priorytetowej, natomiast nie będzie możliwości łączenia ich w ramach konkretnego projektu.

Podstawą do wyznaczenia obszarów wsparcia są zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz między innymi wnioski z prowadzonych obecnie prac nad pakietem programów strategicznych.
Interwencja RPO WM 2014-2020 skoncentrowana zostanie na:
 • wsparciu innowacyjności i sfery B+R (badania i rozwój)
 • podnoszeniu konkurencyjności małopolskich MŚP
 • rewitalizacji miast
 • szeroko rozumianej ochronie środowiska
 • transporcie
 • rynku pracy
 • włączeniu społecznym
 • edukacji

Planuje się również wykorzystanie podejścia terytorialnego, opartego na mechanizmie Subregionalnego Programu Rozwoju, tworzącego ramy dla zindywidualizowanej ścieżki rozwoju pięciu subregionów Małopolski (tarnowskiego, sądeckiego, podhalańskiego, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Małopolski Zachodniej), wychodzącej naprzeciw ich unikalnym potencjałom i specyficznym potrzebom mieszkańców. Konkretne projekty będą uzgadniane w ramach subregionalnych konsultacji.

W ramach założeń RPO WM 2014-2020 zaproponowano 10 osi priorytetowych:
 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (rozwój małopolskich węzłów inteligentnej specjalizacji, kreowanie popytu na innowacje, wzmacnianie kadr regionalnej gospodarki wiedzy)
 2. Cyfrowa Małopolska (rozwój treści cyfrowych, e-administracji, e-usług publicznych)
 3. Aktywna gospodarczo Małopolska (infrastruktura i działania na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, wspieranie konkurencyjności MŚP)
 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku (poprawa bilansu energetycznego, infrastruktura dystrybucyjna, redukcja emisji zanieczyszczeń, zrównoważony transport miejski)
 5. Ochrona środowiska naturalnego (ochrona zasobów wodnych, gospodarka odpadami, wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianą klimatu i zagrożenia naturalne)
 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna (ochrona, rozwój, promocja, udostępnianie dziedzictwa kulturowego, rewitalizacja miast, uzdrowisk i obszarów wiejskich, ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego)
 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego (rozwój infrastruktury drogowej, transportu kolejowego i multimodalnego, transportu lotniczego)
 8. Otwarty rynek pracy (integracja zawodowa, wsparcie dla zakładania mikroprzedsiębiorstw, rozwój kompetencji kadr, narzędzia modernizacyjne i procesy wspierania adaptacji do zmian, wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i rodzinnego, wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej)
 9. Region spójny społecznie (integracja osób w szczególnej sytuacji społeczno-zawodowej, rozwój usług społecznych i zdrowotnych, infrastruktura społeczna i zdrowotna, rozwój ekonomii społecznej)
 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców (rozwój kształcenia ogólnego, szkolnictwa zawodowego, poradnictwa i kształcenia całożyciowego, wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej)

Założenia projektu kładą największy nacisk na efektywność i partnerstwo. Podział środków nastąpi w oparciu o konkursy. Planowane jest uproszczenie procedur związanych z pozyskiwaniem dotacji, oceną wniosków, zmniejszenie wymaganych formalności.

Zachęcając do udziału w konsultacjach, a przede wszystkim do korzystania z dotacji unijnych, Marszałek Marek Sowa podkreślał, że są to najprawdopodobniej ostatnie już, tak wysokie, unijne fundusze. Apelował o zgłaszanie uwag, a nawet przygotowywanie już konkretnych projektów, aby wykorzystać dotacje możliwie jak najefektywniej.

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny „Fundusze europejskie a rozwój regionalny”, w którym udział wzięli zaproszeni eksperci:
 • dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, profesor UEK i UJ - Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Paweł Kukla - Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej
 • dr Tomasz Geodecki - Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
W trakcie spotkania wszyscy zainteresowani mieli też okazje do zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wypowiedzi na temat RPO WM.
Na zakończenie, Marszałek Marek Sowa podsumował konferencję i zaprosił do konsultacji oraz na kolejne spotkanie jesienią.

Zapraszamy  do zapoznania się z „Założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” (pobierz plik
oraz do zgłaszania uwag do dokumentu pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/Konsultacje_Zalozen_regionalnego_programu_operacyjnego_dla_Malopolski_27062013.aspx

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomiło skrzynkę: programowanie2014_2020@mrr.gov.pl, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat procesu przygotowania dokumentów programowych na perspektywę finansową UE 2014-2020.

img 6567 opt


Joomla SEO by AceSEF