FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY


Forum zorganizaowało Miasto Zakopane w ramach mikroprojektu współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Honorowy patronat nad spotkaniem objęli: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Marek Lisánsky - Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie.

Spotkanie było okazją do pogłębienie współpracy oraz budowania kontaktów i powiązań pomiędzy przedstawicielami samorządów miejskich pogranicza polsko-słowackiego. Uczestnicy Forum mieli możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w zakresie działań proekologicznych i zarządzania przestrzenią publiczną, których dotyczyła tematyka Forum.
 
Pierwszą sesję plenarną „Eko Tatry” w całości poświęcono ekologii:  
  • mgr inż. Paweł Ciećko Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opowiedział o skuteczności wdrażania programów ochrony środowiska w Małopolsce
  • inż. Darina Žembová Urząd Miasta Wysokie Tatry Kierownik Działu Polityki Regionalnej podzieliła się dobrymi praktykami dotyczacymi projektów związanych z ochroną środowiska w Wysokich Tatrach
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik omówił aktualne uwarunkowania stanu i potencjału ekologicznego koryt rzek i potoków górskich
  • mgr inż. Ewa Gondek Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Nowym Sączu przedstawiła działalność Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem (OPZ)
  • na koniec mgr inż. Monika Jaźwiec opowiedziała o prawnych, technicznych i ekologicznych aspektach zamykana i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalnych)
 
Druga sesja dotyczyła tematu „Ład i przestrzeń wokół Tatr”:  
  • dr hab. inż. arch. Piotr Burak-Gajewski prof. Politechniki Krakowskiej przedstawił referat "Polska przekonstruowana"
  • Jerzy Gruszczyński projektant komunikacji wizualnej zaprezentował założenia do systemu informacji miejsko-turystycznej Podhala (Podtatrza)
  • Wojciech Knapik Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu opowiedział o pracach związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznych w historycznych częściach miast na podstawie doświadczeń wynikających z realizacji projektu „Stary Sącz i Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem”
  • Anna Małgorzata Włodarczyk Główny Specjalista Koordynator Zespołu ds. Parku Kulturowego Stare Miasto Urząd Miasta Krakowa zaprezentowała zapisy Uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto

Więcej na temat Parku Kulturowego i walki z chaosem reklamowym znajdą Państwo tutaj:
PARK KULTUROWY - spotkanie z ekspertami
PARK KULTUROWY - porządkujemy Zakopane
Co Zakopane traci przez wszechobecne reklamy
Park Kulturowy Krupówki - posprzątajmy salon Zakopanego z chińszczyzny i reklam

W kolejnej części spotkania zaprezentowano informacje o możliwościach finansowania transgranicznych projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Przedstawiono także utworzone w sierpniu 2013 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jako nowe narzędzie realizacji projektów na polsko-słowackim pograniczu.
 
Na koniec dnia uczestniczący w konferencji przedstawiciele polskich i słowackich miast Euroregionu „Tatry” przyjęli deklarację o powołaniu Forum Miast Euroregionu „Tatry”, postulując kontynuowanie tego rodzaju spotkań przedstawicieli samorządów miejskich pogranicza polsko-słowackiego oraz podjęcie działań, które pozwolą na zinstytucjonalizowanie tej współpracy i doprowadzą do powołania sieci miast Euroregionu „Tatry“.
 
W drugim dniu Forum zorganizowano wizyty studyjne połączone z prezentacją dobrych praktyk i rezultatów transgranicznych projektów. Goście ze Słowacji odwiedzili m.in. Bańską Niżną, Nowy Targ, Szczawnicę. Polscy uczestnicy zwiedzili Wysokie Tatry, Kieżmark i Spiską Belę.

Joomla SEO by AceSEF