5/2017 NEWSLETTER TIG (maj)

ZOSTAŃ PODHALAŃSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ
Dalej kontynuujemy realizację projektu. Już trzecia grupa uczestników  złożyła biznesplany w ramach projektu.
8 maja zakończyliśmy IV nabór wniosków i kompletowanie kolejnej grupy uczestników projektu.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie – 23 000 zł czekają na nowych przedsiębiorców! Prosimy o przekazywanie informacji rodzinie, znajomym i wszystkim zainteresowanym. Więcej o projekcie na www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl

9 maja
POSIEDZENIE RADY IZBY
Podczas spotkania podjęto uchwałę nr 5/R/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 maja 2017.
Andrzej Gut Mostowy poinformował o organizowanym 1 czerwca w Rabkolandzie corocznym festynie z okazji Dnia Dziecka „Przedsiębiorcy Podhala, Spisza i Orawy Dzieciom”. Zbigniew Szczerba z UKS Orły zaprosił na II Zakopiański Charytatywny Maraton Badmintona 27-28 maja 2017. Zebrani członkowie podjęli uchwałę nr 6/R/2017 w sprawie przekazania środków charytatywnych na rehabilitację dla Anny Król, na organizację wyjazdu dla podopiecznych świetlicy parafialnej przy parafii Najświętszej Rodziny, na transport dzieci na festyn w Rabkolandzie oraz na zakup medali dla uczestników Maratonu Badmintona. Podczas spotkania omówiono sprawozdanie finansowe za rok 2016. Dyskutowano też na temat organizacji kolonii i półkolonii, projektu ECO Zakopane, innych spraw bieżących, planów działań na przyszłość oraz konieczności przygotowania ankiety dla członków TIG.  

25 maja
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIG
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej odbyło się 25 maja 2017 r. w drugim terminie o godzinie 15:30 w Hotelu*** Sabała, ul. Krupówki 11 w Zakopanem. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Andrzej Guta Mostowy, który     stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i potwierdził jego zdolność do podejmowania uchwał. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia został przyjęty jednogłośnie. Wybrano członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej - Grzegorza Buckiego i Ludwika Dziedzica oraz Komisji Uchwał i Wniosków - Annę Gąsiorowską i Bartłomieja Dykę. Wiceprezes Czesław Ślimak zreferował protokół i sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków ze zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.05.2017 r. W sprawie podsumowania działalności Tatrzańskiej Izby Gospodarczej od 01.01 do 31.12.2016 r. głos zabrała Prezes Agata Wojtowicz odczytując sprawozdanie i wymieniając najważniejsze działania, inicjatywy w 2016 roku. Zaprosiła też wszystkich do wypełnienia ankiet badających oczekiwania w stosunku do działań Izby, potrzeb Członków i planów działania.  
Tomasz Węglarczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 i wniósł o jego zatwierdzenie. Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty za rok 2016, a Prezes, Zarząd i Komisja Rewizyjna otrzymały absolutorium za rok 2016.

Podczas spotkania dyskutowano na temat przygotowania pakietu korzyści z przynależności do Tatrzańskiej Izby Gospodarczej dla obecnych i nowych Członków. Prezes zaprosiła zebranych na II Zakopiański Charytatywny Maraton Badmintona, którego organizację wsparła Izba. Przypomniała też o Dniach Dziecka organizowanych przez Polskie Tatry w Aquaparku i Andrzeja Guta Mostowego w Rabkolandzie oraz poprosiła o wsparcie organizacji kiermaszu i wyjazdu podopiecznych świetlicy parafialnej przy Parafii Najświętszej Rodziny. Tomasz Węglarczyk zgłosił wniosek o zebranie i opracowanie wyników ankiet i rozesłanie ich do wszystkich Członków Izby. Małgorzata Czechowska poruszyła problem brudu w mieście oraz nieuporządkowanych bocznych ulic i zbyt małej ilości koszy na śmieci. Anna Gąsiorowska złożyła wniosek o zajęcie przez Izbę stanowiska w sprawie wybiórczego i niesprawiedliwego egzekwowania uchwały dotyczącej Parku Kulturowego Krupówki przez urzędników Urzędu Miasta oraz o wystąpienie przez Izbę do władz Zakopanego w celu zmiany obecnie panujących zasad wywozu śmieci tak aby były one korzystniejsze dla przedsiębiorców.

30 maja
ROZLICZENIE PROJEKTU ECO ZAKOPANE
Zgodnie z podpisaną umową przesłaliśmy do Krakowskiego Alarmu Smogowego sprawozdanie oraz rozliczenie projektu. Pomimo zakończenie jego realizacji w ramach przyznanego dofinansowania planujemy kontynuować realizację projektu, a w dalszej perspektywie również realizować kolejne nabory i tworzyć kolejne grupy. Tymczasem zapraszamy  na stronę www.ecozakopane.eu

30 maja
ANKIETA DLA CZŁONKÓW TIG
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIG drogą mailową została rozesłana ankieta dla Członków Izby z prośbą o wypełnienie do 6 czerwca. Celem ankiety było pozyskanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań Członków wobec Izby (szczególnie w zakresie oferty szkoleniowej) oraz propozycji dalszych działań TIG i ich zakresu. Ostatecznie, po kilkukrotnych przypomnieniach, z 30 Członków ankietę wypełniło i odesłało tylko 11 firm.
Joomla SEO by AceSEF