Współpraca Gospodarcza Bez Granic

PL-SK UEW ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska, Republika Słowacka 2007- 2013 Tatrzańska Izba Gospodarcza wspólnie z Żylińską Izbą Regionalną Słowackiej Izby Handlowo Przemysłowej oraz Stowarzyszeniem „POLONUS" realizuje projekt pod nazwą „Współpraca gospodarcza bez granic".

Projekt jest realizowany od kwietnia 2011 roku do września 2012 roku. Jego całkowita wartość wynosi prawie 80 000 EURO w tym planowane wydatki TIG to 12 000 EURO. Dofinansowanie projektu stanowi 85% tych wydatków (bez VAT).

Projekt ma na celu gospodarczy i społeczny rozwój słowacko-polskiego pogranicza poprzez utworzenie sieci łączącej polskich i słowackich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w przygranicznych obszarach. Sieć ta ma umożliwić rozwój wzajemnej współpracy, przepływ aktualnych informacji i wiedzy oraz przyczynić się do usuwania barier w interkulturalnym dialogu środowiska biznesu.

Istniejąca na Słowacji sieć punktów konsultacyjnych została poszerzona o Zakopane. Punkty te oferują swoje usługi i wiedzę nie tylko przedsiębiorcom, ale również jednostkom samorządu terytorialnego, stowarzyszeniom i innym organizacjom.
Punkt konsultacyjny realizowany w ramach projektu: WTSL 02.03.00-82-235/10 „Współpraca gospodarcza bez granic" jest otwarty
w dniach: poniedziałki i środy w godzinach: 1000-1130. Punkt mieści się przy ul. Kościuszki 15 w Zakopanem.

Pozostałe działania w projekcie to między innymi: branżowe roadshow w podregionach obwodu Żylińskiego, międzynarodowe forum przedsiębiorców na Słowacji i w Polsce, wydanie materiałów promocyjnych, w tym druk branżowego katalogu w językach: polskim, słowackim i angielski.

W ramach realizowanego projektu „Współpraca gospodarcza bez granic" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dniu 29 listopada odbyło się kształcenie, w którym udział wzięło 20 osób przedstawicieli przedsiębiorców z terenu Podhala. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Usług Hotelarsko Gastronomicznym "Fian" Zakopane ul. Chałubińskiego 38. Natomiast 19 grudnia w Żylinie - siedzibie Partnera Wiodącego w dniu odbyło się spotkanie koordynacyjne, na którym omówiono stopień realizacji projektu oraz jego założenia w kolejnym etapie. W spotkaniu ze strony Partnera 1 - Tatrzańskiej Izby Gospodarczej uczestniczyli Koordynator Projektu oraz Asystent.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szkolenie w Zakopanem odbyło się pt.„Jak założyć firmę na Słowacji?" prowadzący poinformował o podstawowych kwestiach w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz systemu podatkowego na Słowacji.
Na Słowacji stawka podatku od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od towarów i usług została ustalona liniowo i wynosi 19 proc. To ułatwia rozliczenia podatkowe ze słowackim fiskusem. Słowacja jest jednym z krajów, które konkurują z Polską, często skutecznie, o inwestycje zagraniczne. Zdaniem Wojciecha Sawickiego, starszego konsultanta w Accreo Taxand, podstawowe argumenty przemawiające za inwestowaniem na Słowacji to tania siła robocza, dogodna lokalizacja na mapie Europy oraz przejrzysty system podatkowy.
Najczęściej wybieranymi przez inwestorów formami działalności na Słowacji są spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (słowacki skrót: s.r.o.) oraz spółka akcyjna (słowacki skrót: a.s.).

Inne formy prowadzenia działalności na Słowacji to: spółka komandytowa, spółka europejska (Societas Europaea) oraz spółdzielnia.
Osoby prawne, jak również osoby fizyczne mogą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Słowacji również poprzez oddział. Oddział należy zarejestrować w rejestrze handlowym. W tym celu należy zgłosić następujące informacje: imię, nazwisko oraz adres osoby zarządzającej i reprezentującej oddział, miejsce siedziby oddziału, jak również inne informacje. Osobą zarządzającą oddziałem może być zarówno Słowak, jak i osoba innej narodowości. W sytuacji, gdy oddziałem zarządza osoba innej narodowości (z wyłączeniem osób mających narodowość jednego z krajów będących członkami Unii Europejskiej lub OECD), powinna ona posiadać tymczasowe zezwolenie na pracę na terytorium Słowacji. Oddział nie ma osobowości prawnej i nie został dla niego określony minimalny kapitał założycielski. Jednocześnie oddział nie jest zobowiązany do dokonywania audytu finansowego.

W ramach realizowanego projektu „Współpraca gospodarcza bez granic" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dniu 02.02.2012 Delegacja Tatrzańskiej Izby Gospodarczej oraz Przedsiębiorcy z powiatu Tatrzańskiego uczestniczyli w konferencji organizowanej przez Partnera Wiodącego Projektu , która odbyła się w Żylinie.

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Joomla SEO by AceSEF