Statut Tatrzańskiej Izby Gospodarczej

NIP: 736-10-02-225
Regon: 4900076839
Konto: LUKAS Bank S.A. 97194010763095773800000000

Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Zadania Izby i sposoby ich realizacji
Rozdział III. Prawa i obowiązki członków Izby
Rozdział IV. Sposób nabywania i utraty członkostwa Izby
Rozdział V. Organy Izby
Rozdział VI. Jednostki organizacyjne Izby
Rozdział VII. Majątek Izby oraz sposób ustalania wysokości składek
Rozdział VIII. Reprezentacja Izby
Rozdział IX. Zmiana statutu i rozwiązanie Izby


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
 1. Tatrzańska Izba Gospodarcza, zwana dalej Izbą, jest dobrowolną samorządową organizacją osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Izba dział w oparciu o Ustawę o Izbach Gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku (Dz. U. 1989.35.195 wraz z późniejszymi zmianami).

§ 2.
Izba może używać nazwy skróconej - „TIG”.

§ 3.
Siedzibą Izby jest miasto Zakopane.

§ 4.
Izba działa na terenie województwa małopolskiego, może jednak podejmować działania statutowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5.
W celu realizacji zadań statutowych. Izba może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą, a także uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 6.
 1. Izba może być członkiem innych organizacji oraz ruchów społecznych i gospodarczych.
 2. Izba może prowadzić działalność charytatywną, w szczególności na rzecz dzieci, w tym z obszarów wiejskich, oraz w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałnia alkoholizmowi.
 3. Izba może tworzyć fundusze celowe.

Rozdział II
Zadania Izby i sposoby ich realizacji

§ 7.
Do podstawowych zadań Izby należy w szczególności:
 1. Reprezentowanie interesów członków Izby, podmiotów gospodarczych i samorządu gospodarczego wobec organów pańtwa, smorządu teryrorialnego, organizacji krajowych i zagranicznych.
 2. Udział w tworzeniu i zmianie prawa w zakresie gospodarki, zgodnie z interesami członków Izby i samorządu gospodarczego.
 3. Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
 4. Współudział w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej.
 5. Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii w dziedzinie polityki gospodarczej.
 6. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych.
 7. Promowanie członków Izby w kraju i za granicą.
 8. Organizowanie szkoleń i doradztwa gospodarczego.
 9. Tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego.

  

§ 8.
Izba realizuje zadania statutowe, w szczególności poprzez:
 1. Występowanie w imieniu i na rzecz członków Izby oraz samorządu gospodarczego przed organami państwowymi, samorządowymi, instytucjami, organizacjami oraz ruchami gospodarczymi.
 2. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie gospodarki.
 3. Współpracę i udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki przez organy administracji samorządowej i państwowej oraz instytucji doradczo-opiniodawczych.
 4. Współpracę z innymi gospodarczymi organizacjami regionalnymi, krajowymi oraz zagranicznymi.
 5. Świadczenie na rzecz członków Izby i podmiotów gospodrczych pomocy, w różnych formach i zakresie w podejmowaniu i prowadzeniu działlności.
 6. Tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej.
 7. Wykonywanie zadańw zakresie współpracy z zagranicą.
 8. Udzielanie pomocy organizacyjnej i doradczo - konsultacyjnej, inspirowanie i pomoc organizacyjna w działalności marketingowej i promocji.
 9. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
 10. Delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władz i administracji.
 11. Organizowanie wystaw, targów i pokazów.
 12. Organizowanie szkoleń, doradztwa ekonomicznego, prawnego i organizacyjnego.
 13. Wdrażanie i prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sporach gospodarczych, których stronami są członkowie Izby.

§9
Dla realizacji celów statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.


Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Izby

§ 10.
Członkowie Izby są zwyczajni i honorowi.

§ 11.
Członkiem zwyczajnym Izby może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów prawa i która w pełni akceptuje zadania Izby, określone w § 7. niniejszego statutu.

§ 12.
 1. Członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się dla Izby.
 2. Godność członka honorowego Izby nadaje Rada Izby na wniosek Zarządu Izby.

 

§ 13.
 1. Członkowie Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa i obowiązki przez swoich przedstawicieli.
 3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

§ 14.
Członkowie Izby mają prawo:
 1. Wybierać i być wybieranym do organów Izby.
 2. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Izby.
 3. Zgłaszać organom Izby wnioski dotyczące jej działalności.
 4. Korzystać ze świadczeń Izby.

§ 15.
Członkowie Izby są zobowiązani do:
 1. Przestrzegania postanowień statutu Izby oraz regulaminów i uchwał jej organów.
 2. Brania czynnego udziału w pracach Izby, w szczególności w celu realizacji statutowych zadań Izby.
 3. Regularnego płacenia składek członkowskich.
 4. Przestrzegania, kształtowania i upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej oraz norm współżycia społecznego.
 5. Dbania o dobre imię Izby i jej członków.
 6. Polubownego rozwiązywania sporów między sobą.

§ 16.
Izba nie może naruszać samodzielności członków w obrocie gospodarczym.


Rozdział IV
Sposób nabywania i utraty członkostwa Izby

§ 17.
 1. Decyzję o przyjęciu podmiotu gospodarczego w poczet członków Izby podejmuje Zarząd Izby.
 2. W przypadku decyzji odmownej, podmiotowi gospodarczemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Izby, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 3. Rada Izby rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma w tej sprawie.
 4. Decyzja Rady Izby wydana na skutek wniesienia odwołania jest ostateczna.

§ 18.
Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:
 1. Wystąpienia.
 2. Wykreślenia.
 3. Wykluczenia.

§ 19.
Wystąpienie członka z Izby następuje na jego pisemny wniosek, przy czym wystąpienie jest skuteczne po upływie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku Izbie.

§ 20.
Wykreślenie z rejestru członków Izby następuje w przypadku zaprzestania przez dotychczasowego członka Izby prowadzenia działalności gospodarczej, bądź likwidacji przedmiotu gospodarczego.

§ 21.
 1. Wykluczenie członka Izby następuje w przypadku naruszenia jednego z obowiązków określonych w § 15 statutu.
 2. Decyzję o wykluczeniu z Izby podejmuje Zarząd Izby.
 3. Członkowi Izby przysługuje prawo odwołania się do Rady Izby, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wykluczeniu.
 4. Rada Izby rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma w tej sprawie.
 5. Decyzja Rady Izby wydana na skutek wniesienia odwołania jest ostateczna.

§ 22.
Podjęcie decyzji o wystąpieniu, wykreśleniu bądź wykluczeniu członka Izby nie zwalnia podmiotu gospodarczego z obowiązku uregulowania należności finansowych wobec Izby.


Rozdział V
Organy Izby

Postanowienia ogólne.

§ 23.
Organami Izby są:
 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Rada Izby,
 3. Zarząd Izby,
 4. Prezes Izby,
 5. Komisja Rewizyjna.

§ 24.
 1. Wyboru członków organów Izby dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, za wyjątkiem wyboru Zarządu.
 2. Wybory członków organów Izby dokonywane są zawsze w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 25.
Kadencja Rady Izby, Zarządu Izby, Prezesa Izby i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

§ 26.
Działalność w organach Izby opiera się na społecznej pracy ich członków.

§ 27.
Mandat członka organu Izby rozpoczyna się od momentu jego wyboru, natomiast wygasa z chwilą:
 1. Odwołania przez organ, który go wybrał.
 2. Złożenia przez członka pisemnej rezygnacji.
 3. Wykluczenia, wykreśenia członkostwa w Izbie.
 4. Śmierci członka.

§ 28.
 1. Z ważnych przyczyn, w czasie trwania kadencji, poszczególni członkowie Rady Izby oraz Prezes Izby mogą być odwołani na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, zaś poszczególni członkowie Zarządu Izby - na podstawie uchwały Rady Izby.
 2. Uchwały w tych sprawach zapadają zwykłą większością głosów.

§ 29.
W razie wygaśnięcia mandatu członka organu Izby, organ ten może dokooptować nie więcej niż 1/3 składu organu.
 

Walne Zgromadzenie

§ 30.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 31.
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 2. Przedmiotem Walnego Zgromadzenia powinno być:
  - rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdanie finansowego za rok ubiegły,
  - udzielenie władzom Izby pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
  - inne sprawy.

§ 32.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Rada Izby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Izby.
 2. Żądanie lub wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien być złożony Radzie Izby na piśmie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane nie później niż w ciągu 45 dni od dnia złożenia żądania lub wniosku.

§ 33.
 1. Walne Zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne zwołuje się za pomocą listów poleconych lub drogą elektroniczną przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zebrania, z podaniem pierwszego i drugiego terminu, oraz proponowany porządek obrad.
 3. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Izby należy w zaproszeniu wskazać treść zamierzonych zmian.

§ 34.
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również zaproszeni goście.

§ 35.
 1. Decyzje na Walnym Zgromadzeniu zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie.
 2. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się tego samego dnia w drugim terminie, a uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad podejmowane są zwykłą większością bez względu na ilość członków Izby obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 36.
 1. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wyłącznie członkowie Izby.
 2. Każdemu członkowi Izby przysługuje jeden głos.

§ 37.
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Izby albo V-ce Prezes Izby lub inny członek Rady Izby .

§ 38.
Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący, wybierany spośród członków Izby.

§ 39.
 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
 2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Izby lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach personalnych.
 3. Walne Zgromadzenie może zarządzić tajne głosowanie także w innych sprawach.

§ 40.
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- Uchwalenie statutu i jego zmian,

- Wybieranie i odwoływanie członków Rady Izby, Prezesa Izby, członków Komisji Rewizyjnej, oraz likwidatora,

- Uchwalania wieloletnich programów działania Izby,

- Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej,
- Udzielanie absolutorium Zarządowi Izby, Prezesowi Izby i Komisji Rewizyjnej,

- Podejmowanie decyzji o likwidacji Izby i przeznaczeniu majątku Izby.Rada Izby

§ 41.
Rada jest najwyższym organem Izby w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

§ 42.
W skład Rady Izby wchodzi od 9 do 17 członków Izby wybranych przez Walne Zgromadzenie lub dokooptowanych zgodnie z postanowieniem § 29.

§ 43.
Organem wykonawczym Rady jest Zarząd Izby, któym kieruje Prezes Izby.

§ 44.
 1. Posiedzenia Rady Izby odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Rady Izby zwołuje Prezes Izby z własnej inicjatywy na wniosek Zarządu, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Izby lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzenie Rady Izby powinno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku lub żądania w tej sprawie.

§ 45.
Posiedzeniom Rady przewodniczy z urzędu Prezes Izby lub jeden z V-ce Prezesów  Izby.

§ 46.
Do zwoływania i przebiegu posiedzeń Rady Izby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia.

§ 47.
Do kompetencji Rady Izby należy:
 1. Podejmowanie uchwał i rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz sposobu ich uiszczania.
 3. Ustalanie rocznych programów działania Izby.
 4. Opiniowanie sprawozdań Zarządu Izby z wykonania planów finansowych i działalności.
 5. Zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości.
 7. Podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia funduszy celowych.
 8. Podejmowanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji oddziałów, filii i przedstawicielstw Izby oraz spółek, fundacji i innych organizacji i ruchów społeczno-gospodarczych lub przystępowania i występowania z takich podmiotów.
 9. Podejmowanie uchwał o powołaniu lub rozwiązaniu sądów polubownych.
 10. Wybieranie i odwołwanie członków Zarządu Izby.
 11. Inne przekazane przez Walne Zgromadzenie.


Zarząd Izby

§ 48.
 1. Zarząd Izby składa się od 5 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Izby spośród członków Rady Izby.
 2. Dodatkowo w skład Zarządu Izby wchodzi Prezes Izby i dwóch V-ce Prezesów Izby wybieranych spośród członków Zarządu Izby.

§ 49.
Posiedzenia Zarządu Izby odywają się co najmniej jeden raz na miesiąc i zwoływane są przez Prezesa Izby lub jednego z V-ce Prezesów Izby.

§ 50.
Do kompetencji Zarządu Izby należy: 
 1. Prowadzenie działalnoci statutowej.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby.
 3. Ustalanie zasad działalności finansowej Izby.
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 5. Tworzenie regulaminów organizacyjnych i funduszy celowych.
 6. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Izby.
 7. Powoływanie i odwoywanie ekspertów i rzeczoznawców Izby.
 8. Powoływanie i rozwiązywanie stałych i doraźnych komisji, komitetów, sekcji i innych zespołów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności, zatwierdzanie przewodniczących, członków i regulaminów tych jednostek organizacyjnych.
 9. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby.
 10. Zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 11. Inne przekazane przez właściwe organy Izby.


Prezes Izby

§ 51.
Prezes Izby wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu.

§ 52.
Prezes Izby reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 53.
Do kompetencji Prezesa Izby należy w szczególności:
 1. Kierowanie działalnością statutową Izby.
 2. Składanie wraz z drugim członkiem Zarządu Izby oświadczeń woli w imieniu Izby.
 3. Zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Izby oraz podpisywanie uchwał Rady Izby.
 4. Branie udziału w posiedzeniach wszystkich organów Izby.
 5. Inne przekazane przez organy Izby.

§ 54.
W razie nieobecności obowiązki Prezesa Izby wykonuje jeden z dwóch V-ce Prezesów Izby.


Komisja Rewizyjna

§ 55.
 1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 56.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych orgagów Izby.

§ 57.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrola realizacji uchwał organów Izby.
 2. Przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całej działalności Izby, w szczególności jej gospodarki finansowej.
 3. Wydawanie opinii na temat sprawozdania finansowego.
 4. Badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Izby.
 5. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Izby wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby.
 6. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Izby i Prezesowi Izby.


§ 58.
Zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania w rozpoatrywanych sprawach określa Walne Zgromadzenie.


Rozdział VI
Jednostki organizacyjne Izby

§ 59.
W celu wykonywania zadań statutowych Izba może tworzyć struktury organizacyjne, których zasady działania określają poszczególne regulaminy organizacyjne.

§ 60.
Dla wykonania zadań statutowych Izba może tworzyć inne jednostki wyodrębnione funkcjonalnie iorganizacyjnie w tym organizacje pożytku publicznego. Decyzja w tej sprawie leży w komepetncji Rady Izby.


Rozdział VII
Majątek Izby oraz sposób ustalania wysokości składek

§ 61.
Dochody Izby pochodzą z następujących źródeł:
 1. Wpisowego.
 2. Składek członkowskich.
 3. Wpływów z własnej działalności oraz dochodów z majątku Izby.
 4. Subwencji, spadków, darowizn i zapisów od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i innych instytucji.
 5. Dotacji celowych.
 6. Innych.

§ 62.
Ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz sposobu ich uiszczania należy do kompetencji Rady Izby.

§ 63.
 1. Budżet Izby na rok kalendarzowy uchwala Rada Izby na wniosek Zarządu Izby.
 2. Na budżet Izby składają się również wyniki działalności gospodarczej jednostek wyodrębnionych, działających na zasadzie rozrachunku gospodarczego.
 3. W przypadku rozszerzenia w ciągu roku kalendarzowego działalności Izby wymagającej zwiększenia budżetu, Zarząd Izby przedstawia Radzie Izby projekt stosownych zmian w budżecie.

§ 64.
Zasady świadczenia przez Izbę usług na rzecz członków określa Rada Izby.


Rozdział VIII
Reprezentacja Izby

§ 65.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby, w tym dotyczących jej praw i obowiązków majątkowych, upoważnieni są:
 1. Działający łącznie dwaj członkowie Zarządu Izby w tym Prezes Izby lub V-ce Prezes Izby.
 2. Ustanowieni pełnomocnicy.


Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Izby

§ 66.
Uchwały w sprawie zmian statutu Izby oraz uchwałę o likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 67.
W razie zmiany podstawy prawnej funkcjonowania Izby, może się ona przekształcić organizacyjnie bez konieczności wszczynania procesu likwidacyjnego.

§ 68.
 1. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala, na jakie cele ma być przeznaczony majątek Izby.
 2. Uchwała o likwidacji Izby podlega zgłoszeniu sądowi rejestrowemu.

§ 69.
 1. Likwidator zakończy interesy bieżące Izby, ściągnie wierzytelności, wypełni zobowiązania, rozporządzi majątkiem zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 2. Nowe interesy likwidator może zawierać tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do ukończenia dawnych.
 3. W granicach zakresu działania, wskazanego w niniejszym paragrafie, likwidator ma prawo reprezentowania Izby.
Joomla SEO by AceSEF