Historia

Po przemianach ustrojowych jakie miały miejsce w 1989 roku został reaktywowany zakopiański oddział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Dynamicznie rozwijająca się w latach 1989-1992 działalność gospodarcza zakopiańskich przedsiębiorców spowodowała potrzebę powołania stowarzyszenia, które mogłoby wokół swojej działalności skupić przedsiębiorców różnych branż, kupców, usługodawców w ramach jednego zrzeszenia.

Z inicjatywy członków KKK: Anny i Macieja Gąsiorowskich, Janusza Majchra, Małgorzaty Chechlińskiej i Andrzeja Kaweckiego przy udziale Andrzeja Karpiela zorganizowano zebranie założycielskie nowego stowarzyszenia - Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Spotkanie to odbyło się dnia 26 października 1992 roku w Pensjonacie „Tatry” przy ul. Wierchowej w Zakopanem. W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 przedstawicieli zakopiańskich firm spośród których 67-miu powołało do życia TIG.

Tatrzańska Izba Gospodarcza została zarejestrowana 7 stycznia 1993 roku, a osobowość prawną otrzymała 15 lutego 1993 roku. Na zebraniu założycielskim wybrano władze Izby. Pierwszym Prezesem został Pan Andrzej Karpiel przedsiębiorca budowlany, V-ce Prezesami zostali Małgorzata Chechlińska i Janusz Majcher, a sekretarzem Rady Anna Gąsiorowska. Powołano również komisję rewizyjną w składzie: Przewodniczący - Władysław Kurzydło, Z-ca - Edward Nazarkiewicz, Sekretarz - Krzysztof Całka.

Izba od początków istnienia była dobrowolnym samorządowym stowarzyszeniem podmiotów gospodarczych. Oprócz podstawowych zadań statutowych między innymi z zakresu gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości, kształtowania regionalnej polityki gospodarczej, doradztwa ekonomicznego prowadzi od wielu lat działalność społeczną głównie na rzecz dzieci z terenu Podhala. Jest jedyną samorządową organizacją z terenu Podhala o charakterze gospodarczym prowadzącą na tak szeroką skalę działalność charytatywną. Swoje istnienie, rozwój, działalność i osiągnięcia zawdzięcza ogromnemu zaangażowaniu członków i władz Izby. Szczególne zasługi ma w tym zakresie długoletni Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej - Pan Andrzej Kawecki.

Obecnie Tatrzańska Izba Gospodarcza jako jedno z siedmiu stowarzyszeń przedsiębiorców jest członkiem Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski. Gremium to działa przy Marszałku Województwa Małopolskiego i jest ciałem doradczym oraz opiniującym decyzje na szczeblu województwa. Tatrzańska Izba Gospodarcza jest również członkiem utworzonego przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego konsorcjum wspierania przedsiębiorczości. Ma swoich przedstawicieli m.in. w Powiatowej i Wojewódzkiej Radzie ds. Zatrudnienia, Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Związku Euroregion „Tatry”.
Joomla SEO by AceSEF