PIERWSZY NEWSLETTER TIG 1/2013 (kwiecień)

Szanowni Członkowie
 
Prezentujemy pierwszy numer Newslettera TIG.
Tym samym rozpoczynamy comiesięczny cykl przekazywania Państwu informacji o pracach Zarządu i biura TIG.

Chcielibyśmy w ten sposób informować Państwa o ważnych wydarzeniach, podejmowanych działaniach, realizowanych projektach w Izbie.
Mamy nadzieję, że inicjatywa ta przyczyni się do poprawy komunikacji, lepszej informacji o pracach i zachęci do większej aktywności.


Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, liczymy także na przekazywanie nam ciekawych informacji od Państwa, które zawarte w Newsletterach dotrą do wszystkich Członków Izby. Prosimy pisać także o interesujących wydarzeniach w Państwa firmach, które moglibyśmy umieścić w Newsletterze, podzielić się z pozostałymi Członkami i zamieścić na stronie internetowej TIG.

Prezes TIG
Agata Wojtowicz

1/2013 Newsletter TIG

KWIECIEŃ 2013

 


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Właściciele lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (głównie wynajem mieszkań i apartamentów) powinni płacić podatek od nieruchomości w wysokości 19 zł/m2, w rzeczywistości nierzadko opłacają niższą stawkę 0,59 zł/m2 dotyczącą wyłącznie powierzchni mieszkaniowej.

W złożonych 4 kwietnia pismach do Burmistrza Miasta Zakopane Pana Janusza Majchra oraz Przewodniczącego Komisji Ekonomiki, Urbanistyki i Rozwoju Pana Macieja Rzankowskiego apelowaliśmy o pilne podjęcie działań w celu realizacji równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych wynajmujących noclegi poprzez:
- sprawdzenie oferowanych do wynajmu miejsc i weryfikację ich deklaracji podatku od nieruchomości i od gruntu,
- kilkakrotne umieszczenie w kolumnie Urzędu Miasta w Tygodniku Podhalańskim informacji o konieczności przekwalifikowania lokalu w przypadku prowadzenia w nim działalności gospodarczej,
- przesłanie stosownych pism do właścicieli nieruchomości i gruntów opłacających podatek od powierzchni mieszkaniowej,
- osobistych kontroli urzędników w lokalach oferowanych na portalach internetowych do wynajmu (do pism dołączyliśmy przykładową listę kilkudziesięciu wartych sprawdzenia lokali).

NOWY CZŁONEK IZBY
Uchwałą Zarządu TIG w poczet Członków Izby przyjęta została firma REGIONTATRY Marcin Świerk – właściciel strony www.regiontatry.pl
Nowy regionalny portal prezentuje atrakcje turystyczne, umożliwia dokonywanie rezerwacji online w wybranych obiektach noclegowych oraz udostępnia informacje na temat firm, instytucji i usługodawców z regionu.

POSIEDZENIE RADY TIG
16 kwietnia 2013 r. w siedzibie Geotermii Podhalańskiej S.A. w Zakopanem odbyło się posiedzenie Rady Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Najważniejsze punkty spotkania:
- prezentacja nowego Członka, firmy REGIONTATRY Marcin Świerk
- prezentacja projektu „Smaki Podhala”
- dyskusja na temat podatku od nieruchomości z udziałem zaproszonego gościa - Przewodniczącego Komisji Ekonomiki, Urbanistyki i Rozwoju Pana Macieja Rzankowskiego
- przedstawienie projektu ankiety dla członków TIG
- uchwała nr 2/R/13 Rady Tatrzańskiej Izby Gospodarczej (na podstawie § 31 ust. 1 Statutu) o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniu 16 maja 2013 r.

PROJEKT „SMAKI PODHALA”
Na posiedzeniu Rady Zarząd zaprezentował projekt „SMAKI PODHALA” realizowany przez TIG wspólnie ze Stowarzyszeniem Oświatowym na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Podtatrza w Suchem i finansowany z Funduszu Grantowego Produkt Lokalny Małopolska z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Na realizację projektu uzyskaliśmy grant w wysokości 100 000 zł.

Czas trwania projektu to 12 miesięcyod 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.

Beneficjenci: właściciele karczm, restauracji, restauracji regionalnych i gospodarstw agroturystycznych świadczących usługi gastronomiczne w systemie otwartym, którzy zobowiążą się w wyniku udziału w projekcie do wprowadzenia w swoim menu jednej flagowej potrawy opartej o produkt lokalny.
Projekt przewiduje udział 30 restauratorów z terenu powiatu tatrzańskiego, których obiekty gastronomiczne zostaną umieszczone na mapie szlaku kulinarnego „Smaki Podhala”.

W ramach projektu planowane są między innymi warsztaty i konsultacje gastronomiczne dla szefów kuchni oraz szkolenia adresowane są do właścicieli restauracji, menagerów, personelu obsługi (kelnerów, pomocy kelnerskich). Jedno ze szkoleń poprowadzi znany w mediach „celebryta kulinarny”. Finalną fazą projektu będzie promocja ścieżki tematycznej „Smaki Podhala” między innymi poprzez:
- opracowanie i druk folderu z mapą ścieżki tematycznej „Smaki Podhala”
- opracowanie strony internetowej i umieszczenie odnośników do niej na stronach internetowych partnerów, gmin oraz restauracji
- udział w Europejskich Targach Produktu Regionalnego w Zakopanem w sierpniu 2014 roku, na których promowany będzie Produkt Lokalny „Smaki Podhala”
- udział w gali wzbogaconej programem artystycznym, podczas której restauratorzy otrzymają certyfikat udziału w projekcie oraz tablicę pamiątkowa

SPOTKANIE Z BURMISTRZEM MIASTA ZAKOPANE
W dniu 17 kwietnia Zarząd TIG spotkał się z Burmistrzem Miasta Zakopane Januszem Majchrem w sprawie dotyczącej marketów i wielkopowierzchniowych sklepów dyskontowych oraz planów inwestycyjnych dotyczących tych powierzchni w mieście.

ANKIETA DLA CZŁONKÓW TIG
Pod koniec kwietnia przesłaliśmy (drogą mailową oraz pocztą tradycyjną) wszystkim naszym Członkom ankietę informacyjną z prośbą o jej wypełnienie oraz odesłanie do dnia 16 maja. Ankietę można również przynieść wypełnioną w formie papierowej na Walne Zgromadzenie.

W ankiecie prosimy między innymi o podanie aktualnych danych firm oraz o odpowiedzi na pytania dotyczące oczekiwań wobec działalności TIG i Zarządu oraz odnoszące się do kwestii organizacyjnych i sposobu ustalania stawki opłaty członkowskiej.

POSIEDZENIA ZARZĄDU TIG
Odbyły się dwa posiedzenia – 15 i 16 kwietnia.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIG
16 maja 2013 r.
Walne Zgromadzenie TIG odbędzie się 16 maja 2013 (czwartek) w I terminie o godzinie 15:30 i w II terminie o godzinie 16:00 w Ośrodku Konferencyjno – Wypoczynkowym HYRNY, ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane.

Zaproszenia oraz proponowany porządek Walnego Zgromadzenia zostały przesłane do wszystkich Członków drogą mailową oraz listami poleconymi. Wszelkie materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są w siedzibie TIG do wglądu w godzinach pracy biura.

Osoby reprezentujące Członków Izby niebędących osobami fizycznymi, winny posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwa.

Prosimy o udział w Walnym Zgromadzeniu - zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu, Członkowie Izby są zobowiązani do czynnego udziału w pracach Izby.

Joomla SEO by AceSEF