5/2015 NEWSLETTER TIG (maj + czerwiec)


15 maja
CENTRUM OPIEKI WYRĘCZAJĄCEJ PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYCH DZIECI – nowatorski projekt Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci  
Prezes TIG Agata Wojtowicz wzięła udział w ceremonii uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Opieki Wyręczającej w Krakowie  przy ul. Odmętowej w Nowej Hucie. Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci będzie otwartym domem, w którym dzieci oraz ich rodziny będą mogły liczyć na profesjonalną pomoc zawsze kiedy będą tego potrzebować. Opieka wyręczająca  stanowi formę  pomocy  mającą na celu czasowe odciążenie rodziny. Centrum umożliwi wielu rodzinom odpoczynek od trudnej i niezwykle wyczerpującej całodobowej opieki nad przewlekle chorymi dziećmi. W Centrum zorganizowane będą także poradnie specjalistyczne, gabinet zabiegowy i zaplecze rehabilitacyjne, dedykowane dla najciężej chorych małych pacjentów.
Zdjęcia i relacja na stronie Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.

19 maja
PARK KULTUROWY obszaru ulicy KRUPÓWKI
Burmistrz Miasta Zakopane poinformował, że zakończył się pierwszy etap prac nad projektem uchwały w sprawie utworzenia PARKU KULTUROWEGO pod nazwą „Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki”. Ogłoszone zostały konsultacje społeczne, których przebieg koordynuje zespół ds. konsultacji pod przewodnictwem radnego Łukasza Filipowicza. Konsultacje potrwają od 21 maja (godz. 7:30) do 30 czerwca (godz. 15:00) 2015. Zaplanowano sześć spotkań z mieszkańcami: 22 i 26 maja oraz 2, 9, 19 i 29 czerwca 2015.

22 maja
PARK KULTUROWY – pierwsze spotkanie w ramach konsultacji
Wykład na temat parków kulturowych poprowadził prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, dyrektor Instytutu Architektury Politechniki Krakowskiej, autor kilkudziesięciu projektów architektonicznych oraz współautor planu ogólnego Krakowa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa i Warszawy, planu koordynacyjnego III Kampusu UJ oraz koncepcji „Parków rzecznych” w planie Krakowa. Pełnił funkcję Głównego Architekta Miasta Krakowa i prorektora Politechniki Krakowskiej. Obecnie jest profesorem zwyczajnym Politechniki Krakowskiej i profesorem wizytującym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

26 maja
PARK KULTUROWY – drugie spotkanie w ramach konsultacji
W Sali obrad Rady Miasta Zakopane licznie zebrali się zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy parku kulturowego. Spotkanie poświęcone przybliżeniu, wyjaśnieniu i konsultacjom poszczególnych zapisów uchwały przebiegło bardzo spokojnie, skupiono się ma merytorycznej dyskusji i większość zebranych zgodziła się co do konieczności uporządkowania Krupówek i Zakopanego. Udało się przedyskutować tylko część zapisów, dalszy ciąg obrad przeniesiono na spotkanie 9 czerwca. Uwagi do zaproponowanych rozwiązań można zgłaszać przez Internet, korespondencyjnie oraz podczas organizowanych spotkań. Tatrzańska Izba Gospodarcza bierze aktywny udział w konsultacjach.
Urząd Miasta zaprasza przedsiębiorców popierających utworzenie "Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki” po odbiór plakatów „PLAKATY PARK KULTUROWY – jestem za!” do pokoju nr 215 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13.
Tekst uchwały, granice parku kulturowego oraz więcej informacji na specjalnie utworzonej podstronie Społeczne Zakopane.

27 maja
WALNE ZGROMADZENIE TIG
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej odbyło się 27 maja 2015 r. w drugim terminie o godzinie 15:30 w Pensjonacie*** Antałówka II, ul. Wierchowa 2 w Zakopanem.

PRZEWODNICZĄCYM WALNEGO ZGROMADZENIA wybrany został Pan Andrzej Kawecki, który następnie stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz potwierdził jego zdolność do podejmowania uchwał. Przyjęto Regulamin i Porządek obrad.
Powołano: KOMISJĘ MANDATOWO-SKRUTACYJNĄ w składzie Leszek Krzanik, Andrzej Kozak i Jan Lasyk oraz KOMISJĘ UCHWAŁ I WNIOSKÓW w składzie Anna Gąsiorowska i January Świerk.
Zatwierdzono PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z 28.05.2014 r. oraz SPRAWOZDANIE z WYKONANIA UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z 28.05.2014 r.
PODSUMOWANIA DZIAŁALNOŚCI TIG w 2014 r. dokonała Prezes Agata Wojtowicz, prezentując najważniejsze wydarzenia, działania i inicjatywy w roku 2014.
Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia: SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI TATRZAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ za rok 2014, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2014 oraz uchwałę dotyczącą POKRYCIA STRATY.
Walne Zgromadzeniu UDZIELIŁO ABSOLUTORIUM Pani Prezes Agacie Wojtowicz, Członkom Zarządu TIG oraz Komisji Rewizyjnej, chociaż absolutorium nie uzyskał jeden z członków Komisji – Pan Wojciech Pawlikowski.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia w tajnych głosowaniach wybrali NOWE WŁADZE TIG
Prezesa Izby: Elżbietę Agatę Wojtowicz
Członków Rady Izby: Annę Gąsiorowską, Czesława Ślimaka, Andrzeja Guta-Mostowego, Andrzeja Laszczyka, Kazimierza Marasia, Janusza Tarnowskiego, Krzysztofa Króla-Łęgowskiego, Łukasza Worwę, Marcina Świerka, Dominika Kulawika i Bartłomieja Dykę.
Członków Komisji Rewizyjnej: Tomasza Węglarczyka, Andrzeja Chorobę i Ryszarda Grzybowskiego

Podczas dyskusji poruszono temat Parku Kulturowego w Zakopanem i prowadzonych w tej sprawie konsultacji oraz kwestię konieczności stworzenia zintegrowanego transportu publicznego na Podhalu. Rozmawiano również o pracach nad ustawą o prawie szlaku, która miałaby umożliwić miastu lub gminie korzystanie z prywatnych terenów, pod warunkiem, że są one istotne dla turystyki i rekreacji w regionie.
Protokoły oraz uchwały i inne dokumenty z Walnego Zgromadzenia dostępne są do wglądu w biurze Izby przy ul. Kościuszki 15 w Zakopanem.
Walne Zgromadzenie TIG z dnia 27.05.2015

31 maja
DZIEŃ DZIECKA W RABKOLANDZIE
XI Festyn Przedsiębiorcy Podhala, Spisza i Orawy Dzieciom
Na tegorocznym festynie, organizowanym przez Posła na Sejm RP Andrzeja Guta-Mostowego oraz Tatrzańską i Nowotarską Izbę Gospodarczą, bawiło się prawie 5 tysięcy osób. Dzięki dofinansowaniu między innymi TIG, przez cały dzień autokary bezpłatnie dowoziły do Rabki zgłoszone przez szkoły dzieci z terenu Podhala, Spisza i Orawy. Podczas imprezy Tatrzańską Izbę Gospodarczą reprezentował Wiceprezes – Pan Czesław Ślimak.
Fotorelacja z imprezy

13 czerwca
KWIATY OJCZYSTE
Wystawa promuje twórczość artystów czynnie działających w Zakopanem oraz uznanych artystów z kraju. Podczas wernisażu odbył się koncert plenerowy zespołu Manoid Live Band, który wykonał między innymi specjalną aranżację utworu Czesława Niemena pt. “Kwiaty ojczyste” będącego inspiracją do stworzenia wystawy. Kwiatowe pejzaże, martwe natury i kompozycje abstrakcyjne można oglądać w Restauracji Javorina przy ul. Strążyskiej w Zakopanem do 31 października 2015 r.
Organizatorami są: Galeria pod Makiem, Restauracja Javorina oraz agencja biały kos. Tatrzańska Izba Gospodarcza jest Partnerem wydarzenia.
Więcej o wystawie

17 czerwca
POSIEDZENIE RADY TIG
Posiedzenie Członków Rady Tatrzańskiej Izby Gospodarczej odbyło się w siedzibie PEC Geotermia Podhalańska S. A. przy ul. Nowotarskiej 35A w Zakopanem o godzinie 15:00.
Zebrani wybrali wiceprezesów Izby na kolejne 4 lata: Annę Gąsiorowską i Czesława Ślimaka oraz Członków Zarządu TIG: Andrzeja Guta-Mostowego, Andrzeja Laszczyka, Łukasza Worwę, Marcina Świerka i Bartłomieja Dykę.

Podczas spotkania dyskutowano o prawie szlaku i włączeniu się TIG w akcję informowania opinii publicznej i przekonywania samorządowców do pozytywnego opiniowania ustawy dotyczącej prawa szlaku. Padła propozycja napisania w imieniu środowiska gospodarczego pisma do samorządowców oraz utworzenie strony internetowej petycji z możliwością zbierania podpisów online.
Rozpatrzono również dwa pisma z prośbą o wsparcie i przyznano dofinansowanie dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zakopanem.
W ramach wolnych wniosków Prezes Agata Wojtowicz zachęciła zebranych do zgłaszania pomysłów działań Izby, nowych inicjatyw i kierunków działania.
Anna Gąsiorowska przypomniała o trwających konsultacjach w sprawie uchwały o Parku Kulturowym obszaru ulicy Krupówki i zachęciła do udziału w spotkaniach, poparcia uchwały oraz zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionego przez Urząd Miasta projektu.

Prezes Agata Wojtowicz przedstawiła szczegółowo stanowisko Izby w sprawie tegorocznej Letniej Redakcji Gazety Krakowskiej. Opowiedziała o wstępnych spotkaniach z przedstawicielami gazety, którym przedstawiła opinie większości przedsiębiorców z Podhala, którzy nie są zainteresowani formą reklamy dotychczas oferowaną przez GK. Członkowie zdecydowali, że należy wysłać pismo do Burmistrza oraz Biura Promocji Zakopanego w imieniu środowiska gospodarczego i mieszkańców z negatywną opinią na temat dotychczasowej formy Redakcji Letniej GK na ul. Krupówki. Zdecydowali też, że mogą współpracować z Gazetą Krakowską, ale na innych warunkach, korzystniejszych zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla Zakopanego. Koszty prowadzenia letniej redakcji powinny być ponoszone wspólnie, a zysk powinien zostać przeznaczony na działania promujące walory turystyczne, krajobrazowe, kulturowe, edukujące turystów i zachęcające do przyjazdów do Zakopanego.
W nawiązaniu do tematyki związanej z turystyką, Prezes Agata Wojtowicz opowiedziała krótko o powstającej Lokalnej Organizacji Turystycznej Made in Zakopane.
Wspomniała też o pomyśle połączenia w tym roku Tatrzańskiego Forum Gospodarczego organizowanego przez TIG i Międzynarodowego Forum Górskiego organizowanego przez TARPiK pod wspólnym hasłem i tematyką związaną z transportem publicznym.  

Na zakończenie Prezes Agata Wojtowicz pogratulowała nowo wybranym Władzom i podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu Rady i zakończyła spotkanie. Protokół z posiedzenia Rady dostępny jest w biurze Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

18 czerwca
JUBILEUSZOWE SPOTKANIE PODOPIECZNYCH i PRZYJACIÓŁ PSOUU – Koło w Zakopanem
Podopieczni zakopiańskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz zaproszeni goście spotkali się podczas jubileuszowego XXV Zakopiańskiego Spotkania "Miłość jedyna jest...". Uroczysta część spotkania odbyła się w kinie Sokół. Potem uczestnicy przeszli Krupówkami do Kościoła Najświętszej Rodziny, gdzie odbyła się msza święta. Tatrzańska Izbę Gospodarczą reprezentowała Wiceprezes Anna Gąsiorowska, która wręczyła prezesowi koła Andrzejowi Sekuradzkiemu symboliczny voucher na 3000,01 groszy od TIG.

19 czerwca
PARK KULTUROWY – spotkania w ramach konsultacji
W czerwcu odbyły się cztery spotkania konsultacyjne – 2, 9, 19 i 29 czerwca.
2 czerwca odbyły się dwie prezentacje. Dr Dominika Hołuj opowiedziała o znaczeniu parku kulturowego i regulacji dotyczących przestrzeni publicznej w świetle zagadnień dotyczących rozwoju miasta. Dr Mariusz Makowski natomiast mówił o znaczeniu reklamy oraz jej odbiorze w rozumieniu psychologii społecznej.
Podczas kolejnych spotkań kontynuowano prace nad poszczególnymi zapisami projektu uchwały, zgłaszanymi uwagami oraz proponowanymi zmianami i rozwiązaniami.

21 czerwca
OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY ZHP w ZAKOPANEM
Przy ul. Krupówki 14 uroczyście otwarto nową siedzibą Hufca Podhalańskiego ZHP im. Kurierów Tatrzańskich. Część swojej kamienicy udostępnił nieodpłatnie poseł na sejm RP i członek zarządu TIG Andrzej Gut Mostowy. W spotkaniu uczestniczyła Prezes Izby Agata Wojtowicz, która zaoferowała swoją pracę w Kole Przyjaciół Hufca Podhalańskiego. Od września w nowo otwartej siedzibie ma zostać uruchomiony klub dla młodzieży.

29 czerwca
PÓŁKOLONIE DLA DZIECI Z PODHALA
Półkolonie organizowane przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą we współpracy z Gminą Poronin i finansowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ze środków charytatywnych TIG oraz przez Gminę Poronin, odbędą się w dwóch terminach: 29.06-10.07 i 13-24.07.2015 r. Z tegorocznych półkolonii skorzysta 81 dzieci.

30 czerwca
PARK KULTUROWY – zakończenie konsultacji
Konsultacje społeczne w sprawie uchwały powołującej „Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki” zostały zakończone 30 czerwca 2015 r. Wszystkie uwagi zebrane podczas spotkań, przesłane za pośrednictwem formularza online i złożone w Urzędzie Miasta będą przedmiotem prac Zespołu ds. Parku Kulturowego i Burmistrza Miasta Zakopane.
Joomla SEO by AceSEF