NAZWA FIRMY:
MKW
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

WŁADZE / WŁAŚCICIELE:
Wincenty Pelc

O FIRMIE:
MKW Sp. z o.o.  w obecnej formie prawnej powstała dnia 2 września 2002 roku ale jej korzenie sięgają maja 1995 roku, kiedy to firma zaczęła zajmować się windykacją należności. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w wysokości 200.000 zł. Godnym podkreśleniu jest fakt, że decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 26 czerwca 2003 roku MKW Sp. z o.o. została wpisana na listę kandydatów na syndyków masy upadłości prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego  w Krakowie. MKW wpisano również na listę kandydatów na syndyków w Nowym Sączu, Tarnowie i w Rzeszowie. Kilkakrotnie z postanowienia sądu firma była wyznaczona nadzorcą sądowym i syndykiem masy upadłości.

Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie i jest dopasowane do potrzeb Zleceniodawców. Głównym zadaniem firmy MKW jest czuwanie nad rzetelnym i terminowym wypełnianiem zobowiązań płatniczych. Kiedy dłużnik uchyla się od terminowego regulowania należności wszczyna się postępowanie mające na celu jej odzyskanie. Otrzymane od Zleceniodawcy pisemne pełnomocnictwo upoważnia Kancelarię do prowadzenia działań windykacyjnych. W tym też czasie rozpoczyna się postępowanie polubowne. Gdy nie przynosi ono zamierzonych rezultatów podejmuje się kolejny etap - procedurę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego. W trakcie wykonywania powyższych czynności MKW stale współpracuje
ze Zleceniodawcą.

OSIĄGNIĘCIA:
Godnym podkreśleniu są efekty pracy Kancelarii - skuteczność działań wynosi ponad 80%! Zwarzywszy, że honorarium pobierane jest dopiero po wyegzekwowaniu należności od dłużnika, ta forma odzyskania pieniędzy jest szczególnie atrakcyjną i godnego polecenia.

KONTAKT:
34-500 Zakopane, ul. Chyców Potok 8
tel.  18 200 04 77, 604 521 768
fax: 18 200 04 78
www.mkw.com.pl
office@mkw.com.pl

OSOBA KONTAKTOWA:
Wincenty Pelc  tel. 18 200 04 77
Joomla SEO by AceSEF